บริการของเรา

      เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างการได้บางส่วน หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ทั้งยังขาดผู้คอยดูแล เพราะบุตรหลานแต่ละคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ จึงต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านกันตามลำพัง เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเอลเดอร์ลี่ซี่โฮม สถานดูแลผู้สูงอายุของเรา สามารถตอบโจทย์นี้ ให้เราดูแลสิคะ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ช่วยลดความกังวลให้กับญาติและผู้สูงอายุเอง ดังคำขวัญของเราที่ว่า "THE ULIMATE OF CARES" ที่สุดของการดูแล คือความห่วงใยและใส่ใจ


  • IMG_1718.JPG
    บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง แบบอยู่ประจำกับสถานดูแลฯ โดยคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน หรือรายวัน

  • IMG_1719.JPG
    บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยแบบไป-กลับ (Daycare) โดยคิดค่าใช้บริการแบบรายวัน และรายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงงดให้บริการ

  • IMG_2731.JPG
    หมอนพ ยินดีให้คำแนะนำในการดูแลคุณพ่อ คุณแม่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่อาจต้องทุกข์ทรมานด้วยอาการเจ็บป่วยหลายอย่างพร้อมๆกัน ช่วยแนะนำทางเลือก ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ...
Visitors: 14,693