10 อาการเตือนโรคอัลไซค์เมอร์

10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer's : 10 อาการและอาการแสดงของโรคอัลไซค์เมอร์

1. Memory loss that disrupts daily life : ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆ 

2. Challenges in planning or solving problems : หลงลืมในหาการทำกิจกรรม ทำซ้ำๆ 

3. Difficulty completing familiar tasks at home, at work or at leisure : ไม่สามารถทำงานที่เคยทำได้ 

4. Confusion with time and place : สับสนเรื่องเวลาและสถานท๊่ 

5. Trouble understanding visual images and spatial relationships : ปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด 

6. News problems with words in speaking or writing : มีปัญหาในการใช้คำพูดสื่อสาร 

7. Misplacing things and losing the ability to retrace steps : วางของแล้วลืม 

8. Decreased or poor judgment : มีปัญหาในการตัดสินใจ 

9. Withdrawal from work or social activities : เก็บตัว เซื่องซึม ไม่กระตือรือร้น 

10. Changes in mood and personality : อารมณ์แปรปรวน

Visitors: 14,509