ระเบียบการใช้บริการ

 

 

 

เรื่อง ระเบียบการใช้บริการ บริษัทเอลเดอร์ลี่ซีโฮม จำกัด

เอกสารลำดับที่ ๕-๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓

 

ข้อ ๑ ระเบียบการใช้บริการถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง อย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับบริบท

ข้อ ๒ ระเบียบการใช้บริการมีดังนี้

๑.     ก่อนรับบริการ ผู้รับริการรายเดือน ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ๑ เดือน และเงินประกัน/เงินมัดจำอีก ๑ เดือน รวมเป็น ๒ เดือน ผู้ใช้บริการรายวันต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด และวางเงินประกัน ร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการรายเดือน/ค่าบริการรายวันทั้งหมด

๒.     เอกสารแนบข้อตกลงการใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และของญาติผู้ทำข้อตกลง สำเนาเอกสารประวัติสุขภาพ ใบนัดตรวจ และรายงานทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

๓.     บัตรประจำตัวของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และเอกสารที่ใช้สำหรับติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือราชการ ต้องเก็บไว้ที่ศูนย์ (เนื่องจากต้องใช้คู่กับตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย)

๔.     ญาติ/ผู้ปกครอง ผู้ทำข้อตกลงต้องเป็นตัวแทนของญาติทุกคน และเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

๕.     หากญาติ/ผู้ปกครอง ผู้ทำข้อตกลง มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการในเดือนถัดไป ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน

๖.     กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเป็นความรับผิดชอบของญาติ กรณีที่บริษัทสำรองจ่าย ญาติต้องชำระทันที่เมื่อได้รับการเรียกเก็บ

๗.     กรณีที่มีค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาล ญาติต้องดำเนินการชำระกับทางโรงพยาบาลเอง หรือฝากเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัท

๘.     ห้ามเก็บสิ่งของมีค่าไว้ติดตัว หากเกิดการสูญหายทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบ

๙.     หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  ผู้ดูแลสามารถนำส่งผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลที่ระบุ หรือที่ใกล้ที่สุด โดยญาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑๐.บริษัทไม่รับดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ กรณีมีการปกปิดข้อมูล ทางบริษัท สามารถยกเลิกบริการ โดยไม่คืนเงินประกัน และค่าบริการล่วงหน้า และคิดค่าบริการที่เกิดขึ้นในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท บวกค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

๑๑.กรณีที่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยหรือญาติ นำยาหรืออาหารเสริมอื่น นอกเหนือจากคำสั่งการรักษาของแพทย์จากโรงพยาบาล มาใช้ ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

๑๒.ค่าบริการและค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากในข้อตกลง ทางบริษัทสามารถปรับอัตราได้ตามสภาพอาการของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และ/หรือ ตามสภาพเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทจะประกาศทางเว็บไซต์ และแจ้งให้ญาติล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน

๑๓.หากผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไม่อยู่ในความสงบ ส่งเสียง หรือกระทำการที่รบกวนผู้อื่น ทั้งที่รู้สติและไม่รู้สติ ทางบริษัทสามารถกระทำการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการได้ หากไม่สามารถควบคุมการกระทำนั้นได้

๑๔.ค่าบริการที่เรียกเก็บ ต้องชำระภายใน 3 วันหลังจากได้รับการแจ้ง หรือภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้นั้น

๑๕.ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องพักค้างคืนในสถานที่ดูแด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณี

๑๖.เพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวกในการให้บริการ บริษัทจึงได้กำหนดเวลาเยี่ยมเช่นเดียวกับสถานพยาบาล โดยกำหนดไว้ ๒ ช่วงเวลา
คือ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ น.
และ ๑๗.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น.

๑๗.ภายในสถานที่ดูแล มีพื้นที่จอดรถบริการ สามารถจอดได้ประมาณ 6 คัน นอกจากนี้สามารถจอดได้ในสวนป่าของ กทม. ด้านข้างซึ่งสามารถจอดได้ในเวลากลางวันก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.

๑๘.กรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องไปนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล ทางศูนย์ฯ ยังถือว่าผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยยังคงใช้รับบริการของศูนย์ฯ อยู่ ยกเว้นมีความประสงค์เป็นอย่างอื่น ดังนั้นเพื่อให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับความจริงจึงขอกำหนดการเรียกเก็บเงินดังนี้

ก.     หากต้องการยกเลิกบริการ จะคิดค่าบริการเป็นรายวัน วันละ ๑,๔๐๐ บาท บวกค่าบริการส่วนเพิ่ม และคืนเงินมัดจำให้ตามกำหนด

ข.     หากกลับมาใช้บริการต่อจะให้ส่วนลด ตามจำนวนวันที่ไปนอนโรงพยาบาล วันละ ๔๐๐ บาท

 

Visitors: 14,510